27.4.08

ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟΝ ΕΓΕΡΣΙΝ !!!
"...Πού σου, θάνατε, το κέντρον; Πού σου, άδη, το νίκος; ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ, και συ καταβέβλησαι. ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ, και πεπτώκασι δαίμονες. ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ, και χαίρουσιν Άγγελοι. ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ, και ζωή πολιτεύεται. ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ, και νεκρός ουδείς επί μνήματος. Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημενων εγένετο. Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν." (Κατηχητικός Λόγος αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ