1.6.10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ἀριθμ. Πρωτ. 111                                                                       Ζάκυνθος, 30 Μαΐου 2010


ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν Εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζακύνθου
Ἀγαπητοί μου,
Τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας μοῦ ἐπέβαλε ἡ εὐθύνη μου, ὡς πνευματικοῦ σας πατέρα, γιά νά σᾶς ἐνημερώσω ἐπί τοῦ σοβαρωτάτου προβλήματος τῆς δράσεως τῶν διαφόρων Αἱρετικῶν στήν περιοχή μας.
1. Κατά τά τελευταῖα ἔτη παρατηρεῖται ἀνοδική πορεία τῶν δραστηριοτήτων διαφόρων αἱρετικῶν. Δέν εἶναι μόνον οἱ γνωστοί σέ ὅλους μας «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» (ἤ, καλύτερα, «Χιλιαστές»), ἀλλά καί ἄλλες καινούργιες ὁμάδες, προερχόμενες καί ἐλεγχόμενες ἀπό τό ἐξωτερικό. Ἔρχονται μέ ἔνδυμα προβάτου, ὅμως πρόκειται γιά λύκους ἅρπαγες. Στήν Μητρόπολή μας καταφθάνουν συνεχῶς περιστατικά ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι παγιδεύονται στά δίκτυα τους καί χάνουν τόν προσανατολισμό τους. Ἐπίσης, ἔχει διευρυνθεῖ ἡ φαντασία τῶν ψευδόχριστων αὐτῶν στό νά ἀναζητοῦν τρόπους ἐπαφῆς καί ἐπικοινωνίας πρός ἄγραν θυμάτων. Γιά τόν λόγο αὐτόν, παρακαλῶ, ἔχετε ὑπόψη Σας τά ἑξῆς:
α) Ἐπειδή ὅλοι μιλοῦν γιά τόν Χριστό, προκειμένου νά εἰσδύσουν στό νοῦ καί στήν ψυχή σας, γιά νά τά μεταβάλουν ὕστερα, ὅπως ἐπιδιώκουν, μή δέχεσθε νά διδάσκεσθε περί πίστεως ἀπό ἀγνώστους ἤ ἀμφιβόλου προελεύσεως πρόσωπα. Νά γνωρίζετε ὅτι ὅποιος ὁμιλεῖ περί τοῦ Χριστοῦ, δέν σημαίνει ὅτι πιστεύει καί στόν Χριστό. Ἀπορρίψατε κάθε ἔντυπο, πού θά φθάσει στά χέρια σας καί ἔχει ὕποπτη προέλευση καί διάθεση.
β) Στήν περιοχή μας ἔχουν ἀρχίσει νά ἐμφανίζονται καί νά δροῦν, ἐκτός ἀπό τούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, τούς Πεντηκοστιανούς ἤ παραφυάδες τους (Ἐκκλησίες τῆς Πεντηκοστῆς, Βαπτιστές, κ.λ.π), Σύλλογοι ἤ Σωματεῖα μέ κλήση στόν ἐσωτερισμό τῆς λεγόμενης «Νέας Ἐποχῆς», πού δέν ἔχουν προκάλυμμα χριστιανικό, ἀλλά φιλοσοφικό, ἀρχαιοελληνικό, μουσικό, νεανικό. Οἱ κινήσεις αὐτές δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τόν Χριστό καί τήν Ὀρθοδοξία. Ὅταν γίνεται λόγος γιά «ἐσωτερισμό», «ἀνακάλυψη τοῦ ἐγώ», «ἀνακάλυψη τῆς ζωῆς», «ἀναζήτηση ἐξωγήινων ὄντων» καί περί ἄλλων ἀσαφῶν ἐννοιῶν, ἀμέσως θά πρέπει νά αὐτοπροστατεύεσθε. Σταθῆτε μακριά τους, ἄν δέν θέλετε νά ἐμπλακῆτε σέ περιπέτειες.
γ) Σᾶς καλῶ νά παραμείνετε ἐνταγμένοι στήν πατροπαράδοτη Ὀρθόδοξη Πίστη μας, ἡ ὁποία πρέπει νά ἐκφράζεται στήν καθημερινότητά μας διά τῆς λατρευτικῆς ζωῆς καί μάλιστα τήν συμμετοχή μας στά ἱερά Μυστήρια. Μελετῆστε τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
2. Γιά νά ἀντιμετωπίσει ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας ὅλα αὐτά τά ἐνσκύψαντα ἐπί τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος πνευματικά δεινά, ἔχει ἤδη συστήσει ἕνα Γραφεῖο ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας (Ἀντιαιρετικό Γραφεῖο), τό ὁποῖο, σέ συνεργασία μέ τό Γραφεῖο ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνημερώνεται σχετικῶς ἐπί τῶν συναφῶν θεμάτων. Γι’ αὐτό, Σᾶς παρακαλῶ, ἐάν ὑποπέσει στήν ἀντίληψή σας ὁποιαδήποτε ὕποπτη αἱρετική δραστηριότητα στόν χῶρο Σας, νά ἐνημερώνετε τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας σας καί ἐκεῖνος τήν Ἱερά Μητρόπολη.

Ἀγαπητοί μου,
Οἱ καιροί εἶναι χαλεποί. Ἄς μείνουμε ἑνωμένοι στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ὁποία ἔχει καί ὑπηρετεῖ τήν «παρακαταθήκην τῶν ὑγιαινόντων λόγων» τῶν Ἀποστόλων καί τοῦ Κυρίου.


Διάπυρος εὐχέτης σας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ